HABERLER

Güneş Enerjisi Yatırımları İçin Yeni Destek Açıklandı

KOSGEB'ten Yeşil Sanayi Destek Programı açıklandı.

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

 

Detaylı bilgi notunu indirmek için tıklayınız....

 

 

 

Proje Teklif Çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılmalıdır.

 

 

 

Proje Teklif Çağrısının Amacı

İklim değişikliği ile mücadelede öncü bir rol oynamak isteyen Avrupa Birliği (AB), 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) açıklamıştır. Gümrük Birliği kapsamında ileri bir bütünleşme tesis ettiğimiz AB Tek Pazarı üzerinde dönüştürücü etkilere sahip olacak Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye’nin AB’ye ticari entegrasyonu üzerinde önemli etkileri olması kaçınılmazdır. Ülkemizin sağlayacağı uyum ile hedeflenen politika değişikliklerini ülkemiz için fırsata çevirmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında öne çıkan ve ülkemizi etkileyebilecek başlıca hususlar titizlikle takip edilmektedir.  Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir.

 

Tüm bunlar çerçevesinde 2021 Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planı açıklanmıştır. Plana göre; Sınırda Karbon Düzenlemesi, Yeşil ve Döngüsel Ekonomi, Yeşil Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği ile Mücadele, Diplomasi ve Bilinçlendirme faaliyetleri gibi başlıklar belirlenmiştir.

 

Yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.

 

2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır.

 

Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

 

Proje Başvuru Tarihleri

08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)

Başvuru sistemi 30 Kasım 2024 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Koşulları

Hedef Sektör

 • NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 

 1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
 2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

   45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

   46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

   47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),

 1. Bilgi ve iletişim (Kısım J)

   60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,

   61 - Telekomünikasyon

   62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,

   63 - Bilgi hizmet faaliyetleri

 1. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

   70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,

   71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,

   72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,

   73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,

   74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

 1. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

   95 - Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,

   96 - Diğer hizmet faaliyetleri.

 

 • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

 

Ölçek

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.

 

Diğer başvuru koşulları

 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.
 5. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
 6. Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
 7. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

 

 

Diğer hususlar

 • Başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir.
 • İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine göre belirlenen izleme kriterlerine göre “düşük” veya “orta” seviyede olması gerekmektedir.
 • Program kapsamında Dünya Bankası tarafından https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms web sitesinde ilan edilen firmalardan mal/hizmet satın alınamaz.
 • Program kapsamında desteklenecek güneş panelleri ve güneş enerji sistemi bileşenleri için çevresel ve sosyal yükümlülükleri çerçevesinde işletme ve üretici/alt yüklenici firma tarafından Dünya Bankası Güneş Enerji Sistemleri Zorla Çalıştırma Şartlarına İlişkin Beyan Formu’nda yer alan şartlara uyulması esastır.

 

Başvuru yeri ve başvuru işlemleri

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanı onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden başvuru yapabilecektir.
 • Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler KBS üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, KBS üzerinden yapılacak bildirimlerin (süreç - zaman planına ilişkin değişiklikler dahil) takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

Çağrı Bütçesi

 • Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir.
 • Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Uygun Proje Konusu

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:

 • Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.  

Proje Süresi

 • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Destek Üst Limiti

Toplam

14.000.000 TL (Geri Ödemeli)

Erken ödeme

Kurul tarafından uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme, destek programı bütçe imkanları dahilinde yapılabilecektir.

Desteklenecek Proje Giderleri ve Özel Şartları

Desteklenecek Proje Gider Grupları

Destek Üst Limiti

Makine, Teçhizat Giderleri

 • Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

14.000.000 TL’yi aşmamak üzere

 

 

 • Destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi Proje Başvuru Formuna işlenmeli ve fiyat araştırmasına ilişkin belgeler işletmede muhafaza edilmelidir. Not: KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzerinde olmasına rağmen ürünün özelliği gereği ikinci fiyat teklifinin alınamaması durumunda yapılması gerekenler Proje Başvuru Formunda açıklanmıştır.
 • Destek için, destek ödeme aşamasında destek tutarı kadar teminat mektubu veya KGF kefalet mektubu ibraz edilmek zorundadır. Geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
 • Yukarıda sayılan giderler, Kurulun uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir.
 • Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması halinde işletmenin “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra gerçekleşen giderlerine ilişkin harcamalar/faturalar destek kapsamındadır. Aynı zamanda destek kapsamındaki giderlerin fatura tarihinin ve ilişkili faaliyetin icra tarihinin proje süresi içerisinde olması gerekir.
 • Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 • İşletmenin Ödeme Talep edilebilmesi için (Erken Ödeme Talebi dâhil) “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” tarihinden sonra yetkili kurum/kuruluşlardan “Kabul Tutanağı” almış olması gerekir.

Destek Oranı

 • %60
 • Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.
 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır.

 

Süreç - Zaman Planı

Proje başvurusu

08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (23:59)

 

Kontrol

Proje başvurusu Yeşil Sanayi Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda en geç 30 gün içerisinde, KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır.

Düzeltmelerin Gerçekleştirilmesi

Kontrol sonucu eksiklik ve/veya hata tespit edilen başvurular KBS üzerinden düzeltmeye açılır. Başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için KBS üzerinden bilgi verilir. İşletme tarafından gerekli düzeltmeler en geç 31 Aralık 2024 (23:59) tarihinden önce gerçekleştirilerek başvuru KBS üzerinden onaylanır ve Kurula sevk edilir.

Kurul Değerlendirmesi

Kurul sekreteryası başvuruların durumuna göre kurul gündemini belirleyecektir. Başvuru olması halinde, Kurul başvurunun kurula sevk tarihi itibariyle en geç 30 gün içerisinde toplanır.

Kurul Kararlarının Bildirilmesi

Kurul kararı, işletmeye 15 gün içerisinde KBS aracılığıyla bildirilir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Proje başvurularının değerlendirmesi Kurullar tarafından “Yeşil Sanayi Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu”nda yer alan ve aşağıda ana başlıkları belirtilen kriterlere göre yapılarak Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları dahilinde ve bütçe kapsamında desteklenebilecek projeler belirlenecektir.
 • Değerlendirme çerçevesi; teknik uygulanabilirlik, finansal sürdürülebilirlik, çevresel etki, sosyal etki, yasal uyum, ölçeklenebilirlik, stratejik uygunluk ve yenilik gibi çeşitli yönleri içerir.

Proje Başvurusuna Esas Belgeler

Proje Başvuru Formu ekinde KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine yüklenecek belgeler:

 1. YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,
 2. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,
 3. Findeks Raporu,
 4. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,
 5. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan hasar durumu belgesi (Deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için)

İlgili Dokümanlar

 • Yeşil Sanayi Destek Programı Uygulama Esasları ve Ekleri
 • Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu

 

Proje İzleme Dönemleri

 • Projeler, proje başlangıç tarihinden itibaren proje süresince 4’er aylık uygulama dönemleri dikkate alınarak KOSGEB tarafından izlenecek ve bu dönemler sonunda uygun görülen faaliyet / giderler için işletme tarafından destek ödemesi talep edilebilecektir.
 • Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla, ilgili çağrı kapsamında gerçekleştirilen giderler için destek verilir.

Proje Tamamlama ve Proje Sonrası İzleme Dönemleri

 

 

 • Projeler, proje bitiş tarihinden 1 yıl sonra oluşturulacak tamamlama Kurul’ları marifetiyle değerlendirilerek başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilecektir.
 • İşletmeler Proje Sonuç Raporlarını proje bitiş tarihinden 1 yıl sonraki en geç 1 ay içerisinde KBS üzerinden KOSGEB’e sunacaklardır. Proje başvuru aşamasında alınan YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu; Proje Sonuç Raporu ile birlikte proje tamamlama tarihi itibariyle elde edilen verileri içerecek şekilde tekrar sunulacaktır.

 

Diğer Hususlar

 • Yeşil Sanayi Destek Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilebilecektir.
 • Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.
 • İşletme, Yeşil Sanayi Destek Programı boyunca “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi” adlı çağrı/çağrılarından yalnızca bir defa faydalanabilir. Ancak Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında farklı bir çağrıya başvuru yapabilir.
 • KOSGEB, proje teklif çağrısında belirtilen hususları değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Bu durumda güncellenen veya değiştirilen proje teklif çağrısı web sitesinde tekrar yayımlanır.