HABERLER

İhracatçıya Yeni Teşvikler Gündemde

ticaret_bakanl___.jpeg18.08.2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5973 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” ile ihracata yönelik devlet yardımlarında düzenlemeler yapılmıştır. Tüm destek mekanizmaları bu Karar kapsamında sadeleştirilerek birleştirilmiştir. Aşağıda içeriği özetlenen Karar ile, sadeleşmenin yanı sıra yeni destek mekanizmaları da yürürlüğe konulmuştur.

Genel Hususlar:

 1. Tüm destek üst limitleri Türk Lirasına çevrilmiştir. Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.
 2. Tüm destek oranları %50 olarak belirlenmiştir. Bakanlık, hedef ülkelere yönelik giderlere ilişkin destek oranını 20 puana kadar artırabilir.
 3. Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının bir kısmı veya tamamı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan) faaliyetlere ilişkin destek başvuruları, desteklendikleri sürelere mahsup edilmek kaydıyla bu Karar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
 4. Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen/onaylanan/harcamasının bir kısmı veya tamamı yapılan (ödeme belgesi tarihi Kararın yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan) faaliyetlere ve projelere ilişkin destek başvuruları sonuçlandırılırken, yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. Bununla birlikte ilgili başvurular, varsa bu Kararın lehe olan hükümlerinden de yararlandırılır.
 5. E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği kaldırılmıştır. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen üyelik bedellerinin hesaplamasında yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
 6. Destek başvuru süreçlerine ilişkin usuller, destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik istenen bilgi, belge ve uygulamaya dair hususlar genelgeler ile belirlenecektir.
 7. Karar doğrultusundaki uygulamalar kapsamında hukuka aykırı iş ve işlemlerin gerçekleştiğinin tespiti halinde destek başvuru dosyasını askıya alma, yasal işlem başlatma, yasal işlem sonucunda başvuru dosyasın reddetme veya destek kapsamından çıkartma gibi olayın koşullarına uygun farklı müeyyide usulleri düzenlenmektedir.

 

Mevcut Desteklerde Yapılan Düzenlemeler:

Yurt Dışı Fuar Desteği

 

 • Firmalar aynı fuar katılımı için azami 10 kez destekten faydalanabilecektir. 2017/4 Sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımcılarına sağlanan destekler azami faydalanma sayısının belirlenmesinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Milli ve bireysel katılımlarda bir takvim yılı içinde desteklenebilecek fuar sayısı en fazla 5 olarak belirlenmiştir.
 • Genelgede nitelikleri belirtilecek olan yurt dışı fuar katılımcıları için katılım sayısı azami 10 fuar olacaktır.
 • Yeni üst limitler ve sınırlamalar 1 Ocak 2023'ten itibaren başlayacak fuarlar için geçerli olacaktır.

 

Fuar Türü

Destek Limiti

Genel Ticaret Fuarı

150.000 TL

Sektörel Fuar

250.000 TL

Prestijli Fuar

750.000 TL

 

Yurt İçi Fuar Desteği

 

Firmalar bir takvim yılı içinde başlayan azami 3 fuar için destekten faydalanabilecektir.

 

Yararlanıcı

Destek Limiti

Katılımcı Şirketler

80.000 TL

 

Kira, Tanıtım, Marka Tescil Desteği

 

 • Yurt dışı birimlerin (mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stant ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa) kira giderleri destek kapsamındadır.
 • Daha önce birim tanımında yer almayan paylaşımlı ofislerin üyelik giderleri kapsama alınmıştır.
 • Sınai/ticari şirket ayrımı kaldırılmıştır.
 • Birim tipine göre farklı limit uygulaması kaldırılmıştır.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Birim Bazlı Tanıtım

Birimin olduğu her ülkede 2.500.000 TL

Birimin olmadığı ülkelerde toplam 2.500.000 TL

Marka Tescil Bazlı Tanıtım

Tüm dünyada 4.000.000 TL

Marka Tescil Desteği

750.000 TL

Kira Desteği

Birim başına yıllık 2.000.000 TL

 

Tasarım Desteği

 

Şirketleri markalaşmaları ve yurt dışında tanınmaları amacıyla bir adet tasarım ve ürün geliştirme projesi ile tasarımcı şirket ve tasarım ofislerinin tüm faaliyetleri desteklenir.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi

5.000.000 TL / 3 Yıl İçin

Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi

5.000.000 TL / Yıllık

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderler desteklenir.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Sertifika, Test/Analiz

4.000.000 TL / Yıllık

 

Yurt Dışı Şirket/Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

 • Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması durumunda destek oranı artırılmıştır.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler

3.000.000 TL

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirket alımına ilişkin giderler

7.500.000 TL

 

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

 

 • Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin konaklama ve ulaşım giderleri desteklenir.
 • Bir takvim yılında azami 5 defa yararlanılabilir.
 • Firmalar, en fazla 20 defa bu destekten faydalanabilir.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Ulaşım ve konaklama giderleri

100.000 TL

 

Eximbank'ın Uyguladığı Faiz Oranı İle CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

 

 • Orta ve uzun vadeli yatırım malı ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (Commercial Interest Reference Rates/Referans Ticari Faiz Oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.
 • Eximbank ihracat sigortası kapsamında kapsama alınan, tazminat ödemeleri sonucunda oluşan zarar rasyosu %60'ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının Eximbank'ın payına düşen giderlerin yıllık en fazla 200.000 TL'ye kadar olan kısmı desteklenir.
 • Yatırım malı makine, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik reasürör bulunmaması ve/veya tutarın yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

 

Marka ve Turquality Desteği

 

 • Programa girdikten sonra çoğunluk hisselerinin (%50'den fazlası) satılması halinde, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yönde tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilir. “İlgili düzenleme halihazırda kapsamdaki marka/şirketler için uygulanacaktır.
 • Satın alınan yabancı markalar desteklenmez. “2006/7 sayılı Karar çerçevesinde kapsama alınmış olan söz konusu markalar mevcut hedef pazarlarındaki süre bitinceye kadar desteklenemeye devam edilecektir.”
 • 32. Maddede belirtilen Müeyyide kapsamı hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından çıkarılan ya da kendi talebi ile Turquality destek programı kapsamından ayrılan firmalar, kapsamdan çıkış tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra Turquality destek programına alınmak üzere yeniden başvuru yapabilir.

 

 

Yeni Destekler:

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

 

 • Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı yurt dışı hedef pazarlara yönelik finansman, fiyatlandırma, pazarlama, kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alınacak danışmanlık ve rapor giderleri desteklenir.
 • Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Danışmanlık ve rapor giderleri

200.000 TL

 

 

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimini sağlamak üzere;

 • Fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren, yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan şirketlere yönelik yurt dışı marka tescil/yenileme/ koruma giderleri, pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, temel kurulum/dekorasyon ile franchise giderleri destek kapsamına alınmıştır.
 •  Bu kapsamda desteklenen firma destek süresi boyunca aynı destek kalemlerini içeren diğer desteklerden faydalanamaz.
 • Satın alınan yabancı kanallı zincir mağazalar desteklenmez.

 

Destek Türü

Destek Limiti

Marka Tescil, Yenileme, Koruma Giderleri

Yıllık 750.000 TL

Pazar Araştırması ve Raporları

Yıllık 2.000.000 TL

Tanıtım Giderleri

Yıllık 9.000.000 TL

Ülke Başına 5 Yıl

Kira Giderleri

Yıllık 2.000.000 TL

Birim Başına 5 Yıl

Temel Kurulum/Konsept Mimari Çalışma/Dekorasyon Giderleri

Birim Başına 3.000.000 TL

Franchise Giderleri

Birim Başına En Fazla 2 Yıl ve 2.000.000 TL

Toplamda Yıllık En Fazla 20.000.000 TL

 

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat:

 1. 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar
 2. 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar
 3. 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar
 4. 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
 5. 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
 6. 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Destekleri Hakkında Tebliğ
 7. 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ
 8. 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 9. 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 10. 2016/8 Sayılı Türk Eximbank'ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR (Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki Farka Tekabül Eden Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar
 11. 29/1/2021 Tarihli ve 3463 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Karar