HABERLER

Tübitak 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023/2 Çağrı İle Kobileri Destekliyor

tubitak_1501-destek-programi_4.jpg

 

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenecektir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

• Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
• Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
• Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
• Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
• Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
• Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılmas amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Program kapsamında aşağıdaki gider kalemleri desteklenecektir:

a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
f) Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

 

Ayrıntılı bilgi almak ve ön müracaat için lütfen formu doldurunuz!